วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / กลยุทธ์ของโรงเรียนกุศลวิทยา

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

“ภายในปี 2569 โรงเรียนกุศลวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม สู่สมรรถนะทางภาษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล สานสัมพันธ์ชุมชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

กลยุทธ์ของโรงเรียนกุศลวิทยา

          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเกิดทักษะการเรียนรู้
                           ในศตวรรษที่ 21
          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับ

                           ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
          กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
          กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน บริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาอย่างมีระบบ

                           ตามหลักธรรมาภิบาล