พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาคและทั่วถึง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดสมรรถนะทางด้านภาษา มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการนำนวัตกรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน บริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
6. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และเสริมสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
7. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนดำรงชีวิตบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดสมรรถนะทางด้านภาษา มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน บริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
6. เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
7. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนดำรงชีวิตบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง