ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มอบหมายงานโรงเรียนกุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.19 KB 48379
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.88 KB 48506
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 424.02 KB 48350
ข้อบังงคับกลุ่มบริหารงานบุคคล กุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 557.48 KB 48349
ข้อบังคับครุสภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.77 KB 48519
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.85 KB 48542
แผนปฏิบัติการประจำปีงบ2563 48289
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน กุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 48546
แผนการสอนรายวิชา ทัศนศิลป์ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.21 KB 48883
ตารางสมรรถนะย่อย ผลิตเมล่อนเงินล้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.84 KB 48195
คำอธิบายรายวิชา ผลิตเมล่อนเงินล้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.36 KB 48398
วิเคราะห์ภารกิจ และทักษะกระบวนการ เพื่อกำหนดสมรรถนะหลัก ผลิตเมล่อนเงินล้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.24 KB 48189
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่อง Banana (รู้) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.05 KB 48478
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง Banana (รู้) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.39 KB 48411
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 79.17 KB 48545
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.27 KB 48515
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 136.37 KB 48195
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 48.99 KB 48339
กลยุทธ์-มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.75 KB 48192
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48475
สมุดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 52.95 KB 48291
สมุดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 52.87 KB 48586
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.54 KB 48375
รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.8 KB 49677
แผนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.11 KB 48421
แนวการเขียนรายงาน Sar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 48165
คู่มือการประเมินคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 48516
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 349 KB 48511
ผลการสอบ ONET ปีการศึกษา 2558 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.09 KB 48417
ผลการสอบ ONET ปีการศึกษา 2558 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.63 KB 48514
แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ณ วันที่ 4 เมษายน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 264 KB 48425
แนวทางการประเมินคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 48305
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 48236
แบบฟอร์มเขียนงานประจำ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 48353
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 48575
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 48465
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม วัยเรียน..วัยฝัน... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 980.14 KB 48204
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม มหัศจรรย์วัยใส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 759.81 KB 48595
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม ปรับตัว..ปรับใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 48277
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม ชีวิตไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 48369
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.95 KB 48306
แนวคิดการจัดกิจกกรมโฮมรูป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.15 KB 48520
มาตรฐานโรงเรียน 15 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 48262
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 49569