กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายคเณศ สินไชย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0874168493
อีเมล์ : Miwst91@gmail.com

นางสาวศิริพร เพชรเที่ยง
ครู
เบอร์โทร : 0875685400
อีเมล์ : Fransits1120@gmail.com