กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : Chakkarin.tong@gmail.com

นางสาวสำรวย สันทอง
ครูผู้ช่วย