กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกัมพล นิยมหาญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0805099845
อีเมล์ : Bell.kamphon2212@gmail.com